• Dutch
  • English
  • Amharic

ANBI informatie pagina

naam: Stichting Bilateral Matters Foundation (kort: Bilma Foundation)

De Stichting Bilateral Matters Foundation wordt sinds 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/Fiscaal nr. 8168.47.356

•  contactgegevens
•  bestuurssamenstelling
•  beleidsplan
•  beloningsbeleid
•  doelstelling
•  uitgeoefende activiteiten
•  financiële verantwoording
 

Contactgegevens

U kunt via deze website contact met ons opnemen via Contact (zie in de linker kolom).
Dit is de beste manier - bij eventuele aanwezigheid in Ethiopië krijgt u toch antwoord.
Als u het formulier invult, volgt zo spoedig mogelijk bericht terug.

Schriftelijk contact is natuurlijk ook mogelijk:
Stichting Bilateral Matters Foundation
t.a.v. Dhr. Lode Dortland
Stationsstraat 14 c
3131 PT Vlaardingen

Telefoon: 010 - 434 94 59


Bestuurssamenstelling

Lode van Reedt Dortland, voorzitter en dagelijks bestuur

Kees Clement, secretaris

Rob van den Biesheuvel, penningmeester


Beleidsplan

De stichting richt zich met haar activiteiten op het verbeteren van de gezondheidszorg in Zuid Ethiopië. Vooralsnog is het hoofddoel het verbeteren van de zorg aan zwangere vrouwen.
Hiervoor is een plan ontwikkeld dat uit drie fasen bestaat:

1. Het werven van jonge vrouwen uit afgelegen gebieden, die een opleiding tot vroedvrouw wordt aangeboden, op voorwaarde dat zij zich daarna verplichten om terug te keren in hun leefgebied en daar gedurende minimaal 10 jaar als vroedvrouw werkzaam te zijn.

2. Samenwerking met het Regionale Gezondheidsbureau in Hawassa (hoofdstad in de Regio) om een geoutilleerde werkplek te organiseren, waar de vroedvrouwen na hun studie hun beroep kunnen uitoefenen, en het mogelijk wordt om pro-aktief bezig te kunnen zijn om zwangeren te begeleiden en verloskundige hulp te bieden.

3. In samenwerking met de Universiteit van Hawassa een opleiding op te gaan zetten voor vroedvrouwen en verpleegkundigen met minimaal tien jaar ervaring, waarbij zij met de noodzakelijke kwalificaties opgeleid worden om in acute situaties chirurgische handelingen uit te voeren, om het leven van zwangere vrouwen en ongeboren kinderen te redden.
Deze opleiding zal voorafgaand erkend moeten worden door het Federale Ministerie van Gezondheidszorg.


Beloningsbeleid

Er is geen bezoldiging verbonden aan het uitoefenen van de bestuursfuncties.

Voor het functioneren van de organisatie in Zuid Ethiopië is Dhr. Adane Sewhunegn in Hawassa als projectcoördinator aangetrokken. Hij krijgt voor zijn werkzaamheden een bezoldiging op basis van een uurloon, waarvoor hij halfjaarlijks een uren-verantwoording indient.


Doelstelling

De doelstelling van Stichting Bilateral Matters Foundation is het bevorderen van deskundige hulp aan zwangere vrouwen, en met name in de veraf gelegen gebieden in het zuiden van Ethiopië.

Dit kan gebeuren door het opleiden van vroedvrouwen en het voorzien van de nodige hulpmiddelen op de werkplek, maar ook door het opzetten van een nieuwe opleiding waarbij ervaren vroedvrouwen als emergency surgeon opgeleid worden en keizersnedes en andere levensreddende handelingen kunnen uitvoeren.


Uitgeoefende activiteiten

In het jaar 2010-2011 is er een onderzoek gestart om de zorg aan zwangere vrouwen in de Southern Nations, Nationalities and Peoples Region (SNNPR) in kaart te brengen. Dit is gebeurd in samenwerking met de universiteit van Hawassa, de hoofdstad van de SNNPR.

Hieruit is gebleken dat moedersterfte in het zuiden van de Regio er het ergst aan toe is, met waarden die 500 tot 1000 keer hoger liggen dan in Nederland. Te veel geboortes vinden ‘thuis’ in slecht hygiënische omstandigheden plaats. Het bijna totaal ontbreken van zwangerschapfaciliteiten en de vaak slechte bereikbaarheid van gezondheidscentra dragen er ook toe bij.

Een conclusie die hieruit getrokken is, is dat het vooral noodzakelijk is om in de afgelegen gebieden jonge vrouwen te werven, die een opleiding willen volgen om vroedvrouw te worden en daarna in hun geboortegebied aan de slag willen om de zorg aan zwangeren te bevorderen.

Het ligt in de verwachting dat in het jaar 2014 van de vijf jonge vrouwen uit het Mursi gebied die nu in opleiding zijn en de 10e graad kunnen behalen er twee of drie een opleiding voor vroedvrouw willen gaan volgen aan het Health College in Hawassa, de hoofdstad van de zuidelijke regio SNNPR.
Sinds de ontvangst van de subsidie in het jaar 2012 voor het vroedvrouwenproject richtten onze activiteiten zich op het werven van jonge vrouwen uit afgelegen gebieden zoals het Mursi gebied, maar kwamen er nog onvoldoende gekwalificeerde kandidaten naar voren om uit te kunnen selecteren.


Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt en gepubliceerd.

Klik hier voor het jaarverslag 2013


Jaarrekening 2013

  inkomsten uitgaven
Inkomsten:                                    
Totaal aan donaties t.b.v. organisatiekosten van de Stichting €   4.050,88  
 

 

 
     
Uitgaven:    
Kosten websites / postbus / bankrekeningen   €     570,90
Organisatiekosten in Ethiopië - voorbereidingskosten manager   €     465,88
     
Positief saldo €   3.014,10  
     
 * * *    
31-12-2013 Reservering voor project opleiding Mursi vroedvrouwen € 12.195,75  
               streefdata: te besteden tussen 01-01-2014 en 30-06-2017    
31-12-2013 Reservering voor organisatiekosten in Ethiopië €  7.046,56